sexta-feira, junho 03, 2005

Tertúlias no Palácio da Cultura Ildo Lobo

OCAI-XXX, organizason di komemorason di aniversariu di independensia nasional, ta prumovi na es més di Junhu kuatu tertulia kultural na patiu di Palásiu di Kultura Ildu Lobu. Projetu é di empreza Tera y Cyber Sofia Palasiu di Kultura Ildu Lobu.

Primeru konbersu é oji, sobri situason di audiovizual na Kabu Verdi. Merkadu, produson, politikas, invistimentu, anbienti, futuru. Ku partisipason di produtoris, divulgadoris, insentivadoris, gentis di Kafuka sineklubi di Praia, realizadoris y publiku ki ta gosta di arti audiovizual.

Na dia 10, dibati é sobri funana, dia 17, jornalismu kultural y dipós, dia 24, ta papiadu di blues kabuverdianu. Objetivu é prumovi inkrontu di gerason ki ta fazé des tera motivu di orgulhu y sertéza. Dibatis di ideia, entre xperiensia y prespetiva, pa nu kria es kostumi di rifliti y xpresa sobri nos trabadju. Tudu sesta fera di més di Junhu, seti ora di noti, na Palásiu di Kultura Ildu Lobu. Na fin di konbersu ten muzika. Parsé!

2 Comments:

Anonymous Anónimo fla ma...

n' ta atxa ma quel pesoa qui screbe quel comentario li debe fasse muto cudado cu se letra U .na fin de frase .Un sinples ledor

2:07 da tarde  
Blogger Matilde fla ma...

Interesanti es apontamentu sobri letra U na fin di frazi. Kudadu pamodi? Matilde

2:40 da tarde  

Enviar um comentário

<< Volta pa Lantuna

Desde 27/11/2004