quarta-feira, março 16, 2005

Agenda cultural da Praia em debate

Kamara Munisipal di Praia sta prumovi un dibati sobri agenda kultural 2005 pa kapital di pais. Sesta fera li, sta ben ten un riunion pa prizenta proposta di Kamara ki ta ben meresi un debati ku partisipason di susiedadi y dirigentis - Prizidenti di Kamara di Praia, Ministru di Kultura y di Adiministrason Interna.

Ten un dibati sobri "O Papel da Câmara Municipal da Praia na Valorização da Cultura". Inda ben, pamodi txeu algen ten kel duvida li. Undi ki sta Piloru di Kultura di Praia - bon, keli é un dipartamentu ku prublemas na kuazi tudu kamara di Kabu Verdi... N ta lenbra ma kantu Filú ganha primeru mandatu, é asumi Piloru di Kultura pa mostra sé importansia. Ma kela podi ser un tiru pa kulatra. Pamodi Prizidenti di Kamara é txeu okupadu y un trabadjo di toma konta di kultura na un munisipiu sima Praia é ka mangui doxi. Nton, nu ta spera ma dibati di sesta fera ta ser prudutivu...
Desde 27/11/2004